Konkurs plastyczny

plakat konkurs plastyczny

Regulamin konkursu

„Las w służbie człowieka na 100-lecie Lasów Państwowych

I. Organizator konkursu.

1. Organizatorem konkursu pn. „Las w służbie człowieka na 100-lecie Lasów Państwowych” zwanego dalej Konkursem jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach (dalej jako: Organizator) we współpracy z Radą Miejską Polkowice reprezentowaną przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Polkowicach.

2. Konkurs odbywa się pod patronatem Nadleśnictwa Lubin.

II. Cele konkursu.

1. Popularyzowanie wiedzy z zakresu edukacji leśnej i działań Lasów Państwowych w zakresie ochrony przyrody i środowiska, wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

2. Pobudzenie wśród społeczności odpowiedzialności za podejmowane działania oraz promowanie pozytywnych postaw w zakresie poszanowania środowiska naturalnego.

3. Wyrobienie świadomości ekologicznej i ekologicznego myślenia.

4. Rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych.

5. Rozwinięcie u uczniów umiejętności pozyskiwania wiedzy i korzystania z różnych pomocy dydaktycznych i własnych obserwacji terenowych.

6. Pokazanie dorobku leśników na rzecz lasów polskich.

7. Pokazanie bioróżnorodności leśnej.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie.

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Polkowice.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz poprawne wypełnienie i złożenie Deklaracji w formie papierowej w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

IV. Zasady konkursu.

1. W ramach konkursu należy wykonać prace plastyczne, przedstawiające własną interpretację tematu „Las w służbie człowieka na 100-lecie Lasów Państwowych”. Wykonane prace powinny nawiązywać do jubileuszu 100-lecia Lasów Państwowych.

• Konkurs zostanie rozstrzygnięty w  3 kategoriach określających technikę/formę  i wiek uczestników:

  1. Rysunek/malarstwo/collage – klasy I-III
  2. Plakat – klasy IV-V
  3. Grafika komputerowa – klasy VI-VIII.

• Format prac: maksymalnie A3.

• Każdy z uczestników przygotowuje jedną pracę – tylko prace indywidualne, nie grupowe.

Do każdej pracy powinna zostać załączona Deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 1 do Regulaminu) lub do pobrania na stronach www szkół podstawowych z terenu Gminy Polkowice.

2. Prace plastyczne wraz z deklaracją należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach z dopiskiem: konkurs plastyczny pt.: „Las w służbie człowieka na 100-lecie Lasów Państwowych” w terminie do dnia 14 czerwca 2024 roku.

3. Prace należy dostarczyć wraz z Deklaracją uczestnictwa w konkursie „Las w służbie człowieka na 100-lecie Lasów Państwowych”, podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego. Każda praca plastyczna powinna być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem autora, opiekuna pracy, oznaczeniem klasy uczestnika i nazwą oraz adresem szkoły.

4. Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą akceptowane.

5. Prace przesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nie przedstawionymi wcześniej w innych konkursach.

6. Prace oddane po terminie bądź bez pełnego opisu i Deklaracji uczestnictwa w konkursie nie będą oceniane.

V. Harmonogram konkursu.

1. Konkurs trwa od  28.05.2024 roku do 14.06.2024 roku do godz. 15:00.

2. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się dn. 17.06.2024 roku o godzinie 14:00 w czytelni Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

3. Po zakończonych obradach komisji wyniki zostaną ogłoszone na stronach www stron szkół podstawowych Gminy Polkowice.

4.  Prace konkursowe nie będą zwracane.

VI. Kryteria oceny.

1. Ocenie podlegają:

a) trafność doboru tematu pracy,

b) strona artystyczna pracy,

c) pomysłowość.

2. Prace zostaną ocenione przez Komisję w skład, której wejdą nauczyciele wszystkich szkół biorących udział w konkursie.

3. Praca komisji będzie odbywać się pod kierunkiem przewodniczącego Rady Miejskiej.

4. Decyzja Komisji jest ostateczna, prawnie wiążąca dla wszystkich uczestników Konkursu.

VII. Nagrody.

1. Nagrody przewidziano dla każdej kategorii wiekowej.

2. Nad przebiegiem merytorycznym Konkursu czuwa Komisja Konkursu.

3. Wręczenie nagród odbędzie się 25 czerwca 2024 r.  o godzinie 11:00  w CieKawa – Kawiarnia z dodatkiem kultury przy ul. Rynek 26 w Polkowicach, na które będą zaproszeni laureaci konkursu wraz z nauczycielem prowadzącym/opiekunem klasy.

VIII. Klauzula informacyjna.

1. Organizator oświadcza, iż uczestnictwo w Konkursie będzie prowadzone w trybie art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO" oraz, że stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.

2. Organizator oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.

3. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, przetwarzanych w celu związanym z uczestnictwem w Konkursie.

4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imiona i nazwiska oraz wiek.

5. Organizator podczas rozdania nagród konkursowych będzie wykonywał zdjęcia/filmy metodą cyfrową. Wybrane zdjęcia/filmy, na których będą znajdowały się wizerunki osoby uwiecznionej, zostaną umieszczone w materiałach informacyjnych takich jak: Gazeta Polkowicka, telewizja Regionalna, strona internetowa szkoły https://sp1.polkowice.pl/ oraz szkolny Facebook.

6. Zdjęcia/filmiki (z wizerunkami osoby uwiecznionej), które zostaną umieszczone w materiałach informacyjnych będą stanowiły jedynie szczegół całości uczestnictwa w Konkursie/rozdaniu nagród albowiem usunięcie wizerunku tej osoby nie zmienia charakteru zdjęcia/filmu.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) -

(przetwarzanie w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych; Pzp)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych  jest:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, ul. Kmicica 23, 59-101 Polkowice.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Szkołą Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach można się skontaktować pisemnie na adres szkoły: ul. Kmicica 23, 59-101 Polkowice.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować e-mail: iodo@amt24.biz, tel. 570 170 131

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być także art. 6 ust. 1 lit f) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - a jednocześnie przetwarzanie danych w tym zakresie nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). Odbiorcami mogą być też inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Na czas trwania umowy.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f – osobie, której dane dotyczą, na podstawie art. 21 RODO przysługuje prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych

Nie przysługuje Pani/Panu

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z zapisów przedmiotowego Zaproszenia do składania ofert w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Zaproszenia do składania ofert w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

IX. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych szkół podstawowych Gminy Polkowice.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: