Terapia i rewalidacja

W naszej szkole zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów i nauczyciele współorganizujący kształcenie uczniów oraz specjaliści:
- surdopedagodzy,
- logopedzi,
- psycholog,
- pedagog,
- socjoterapeuta,
- doradca zawodowy,
- terapeuci ucznia ze spektrum zaburzeń autystycznych,
- specjalista uprawniony do prowadzenia zajęć EEG Biofeedback,
- specjalista uprawniony do prowadzenia terapii metodą Tomatisa,
- specjalista uprawniony do prowadzenia terapii metodą Warnkego,
- specjalista uprawniony do prowadzenia terapii SI (integracji sensorycznej).

Podstawowym aspektem pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest rzetelna diagnoza dziecka. Zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje dla ucznia Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny zawierający zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych, a w szczególności form i  metod pracy oraz zajęć rewalidacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. W celu zapewnienia optymalnej realizacji potrzeb uczniów ściśle współpracujemy z rodzicami oraz z wieloma instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka.

Szkoła przystosowana jest dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo: zainstalowano windę oraz wybudowano podjazdy i łącznik, który umożliwia przejście do sali gimnastycznej oraz pomieszczeń sanitarnych przystosowanych dla dzieci niepełnosprawnych. Do dyspozycji uczniów pozostaje biblioteka, świetlica szkolna i stołówka, sala gimnastyczna oraz tereny rekreacyjno – sportowe.  Dzieciom niepełnosprawnym z gminy Polkowice zapewniamy bezpłatny dojazd szkolnymi busami, dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, pod opieką opiekuna.

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły oraz inne dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty. 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: