Organizacja kształcenia

W szkole funkcjonują klasy integracyjne, w których oprócz nauczyciela prowadzącego, uczniowie otrzymują pomoc nauczyciela współorganizującego proces kształcenia integracyjnego i specjalnego. Oddziały integracyjne liczą do 20 uczniów, w tym do 5 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, z których jedna to niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, tworzone są oddziały specjalne, których liczebność regulują odrębne przepisy. 

Istotą integracji w naszej szkole jest indywidualne podejście do każdego dziecka, a głównym celem pracy - stymulowanie jego rozwoju, rozwijanie aktywności własnej, włączenie w życie szkoły. Uczniowie realizują różnorodne projekty, biorą udział w zajęciach pływania na krytym basenie Aquapark, wyjeżdżają na turnusy zielonej i białej szkoły, uczestniczą w lokalnych uroczystościach i imprezach środowiskowych, przeglądach i turniejach. Ważne jest, aby wszelkim działaniom stymulującym oraz kompensacyjnym towarzyszyły starania o przełamywanie oporu i niechęci dzieci do siebie samych i wyzwalanie optymizmu i wiary w siebie. Fundamentalną sprawą jest zapewnienie dzieciom miłości, akceptacji własnej inności, bezpieczeństwa.

Szkoła przystosowana jest dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo: zainstalowano windę oraz wybudowano podjazdy i łącznik, który umożliwia przejście do sali gimnastycznej oraz pomieszczeń sanitarnych przystosowanych dla dzieci niepełnosprawnych. Do dyspozycji uczniów pozostaje biblioteka, świetlica szkolna i stołówka, sala gimnastyczna oraz tereny rekreacyjno – sportowe.  Dzieciom niepełnosprawnym z gminy Polkowice zapewniamy bezpłatny dojazd szkolnymi busami, dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, pod opieką opiekuna.

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły oraz inne dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty. 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: